Utrata pracy – co dalej?

Utrata pracy – co dalej?

W sytuacji rozwiązania umowy z pracodawcą z przyczyn niezależnych od nas mamy prawo do odprawy. Szczegółowe informacje na temat zadośćuczynienia spowodowanego utratą pracy odnajdziemy w przepisach Kodeksu Pracy oraz ustawach regulujących rozwiązywanie umów z pracobiorcami.

Odprawy maja charakter pieniężny i przysługują pracownikom zwolnionym indywidualnie, którzy bez zarzutu wykonywali powierzone obowiązki oraz podczas zwolnień grupowych.

Wartość odprawy jest ściśle związana z okresem trwania umowy z pracodawcą kształtując się w wysokościach:

  • jednomiesięcznej wartości wynagrodzenia przy okresie pracy krótszym niż 2 lata,
  • dwumiesięcznej wartości wynagrodzenia przy okresie pracy: 2-8 lat,
  • jeśli pracownik był zatrudniony ponad 8 lat należy mu się odprawa będąca trzykrotnością otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia.

Podane wyżej przedziały nie wykluczają otrzymania wyższej odprawy. Maksymalna wartość zadośćuczynienia nie może przekraczać dochodu pracownika wypracowanego w okresie 15 miesięcy.

Pracownik może starać się o odprawę rentową lub emerytalną jeśli spełnia warunki uprawniające do otrzymywania podanych świadczeń i przestał pracować z chwila uzyskania statusu emeryta lub rencisty. Odprawa jest świadczeniem wypłacanym jednokrotnie. Wysokość odpraw rentowych i emerytalnych określa art. 921 Kodeksu Pracy jako jednokrotność otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pracy. Istnieje możliwość wypłaty przez pracodawcę wyższej odprawy określonej w regulaminie pracy lub na mocy porozumienia z podległymi grupami zawodowymi. Niestety z odpraw nie mogą skorzystać Ci, którzy porzucają prace na rzecz świadczenia przedemerytalnego.

W prawie polskim istniej zapis w Ustawie z dnia 13 marca 2003 roku mówiący o odprawach pośmiertnych. Ten rodzaj pomocy materialnej wypłacany jest rodzinie w przypadku śmierci aktywnego pracownika bądź przebywającego na zasiłku z tytułu jego niemożności wykonywania zawodowych obowiązków. Wysokość danej odprawy oscyluje w granicach od jednomiesięcznej do sześciomiesięcznej wartości wynagrodzenia, przy czym ważnym aspektem jest staż pracy.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zarobki 1Comments

Jakie wynagrodzenie dla grafika komputerowego?

Rozwój najnowszych technologii spowodował, że na rynku zatrudnienia powstają nowe, nieznane do tej pory, stanowiska pracy. I tak duże zainteresowanie na przestrzeni 10 lat zyskał zawód grafika komputerowego. Jest to

Zarobki 0 Comments

Dodatki płacowe za pracę poza miejscem zamieszkania

Podwładny może oczekiwać na dodatki finansowe do podstawowego honorarium w sytuacji, gdy spełnia on swoje obowiązki służbowe poza miejscowością, w której mieszka. Jakie są regulacje prawne? Każda absencja w miejscowości

Zarobki 0 Comments

Ile wynosi wynagrodzenie urlopowe w Polsce?

Pracownik pracujący na podstawie umowy o prace ma prawo odpłatnego wypoczynku w ciągu roku. Wartość wynagrodzenia urlopowego na podstawie Kodeksu Pracy powinno stanowić równowartość pieniężna równą standardowej comiesięcznej wypłacie. Bez

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply