Konstytucja

Konstytucja 0 Comments

Czym jest żałoba narodowa?

Na pewno każdy doświadczył w swoim życiu żałoby narodowej. Ogłaszana jest w szczególnych i tragicznych okolicznościach, kiedy śmierć ponieśli ludzie. Na jakich zasadach ogłaszana jest żałoba narodowa? Kto podejmuje decyzję

Konstytucja 0 Comments

Jak przebiegną wybory do Parlamentu Europejskiego?

Za 60 dni w Polsce odbędą się wybory do PE. Zaplanowano je na 25 maja tego roku (w godzinach 7-21) i może wziąć w nich udział każdy obywatel państwa członkowskiego.

Konstytucja 0 Comments

Charakterystyka stanu nadzwyczajnego

Jeśli w kraju dzieje się coś złego, a życie lub zdrowie obywateli jest zagrożone, wówczas ogłasza się stan nadzwyczajny. Powzięte czynności zależą od rodzaju zagrożenia i przyczyn. Polskie prawo zna

Konstytucja 0 Comments

Odwołanie ministra poprzez wotum nieufności

Odpowiedzialność polityczną ministrowie ponoszą przed Sejmem oraz przed premierem. Narzędzie, które to kontroluje jest tzw. wotum nieufności. Wyróżniane są dwa rodzaje wotum nieufności. 1. Wotum nieufności wobec Rady Ministrów polega

Konstytucja 0 Comments

Czy konstytucja może być zmieniana?

Konstytucja to właściwie najważniejszy dokument o charakterze prawnym w państwie. Dotyczy wszystkim obywateli i przedkładany jest przed wszystkie inne ustawy i normy prawne. Czy można dokonywać zmian lub poprawek w

Konstytucja 0 Comments

Poprawne zgłoszenie skargi konstytucyjnej

Skarga konstytucyjna jest formą obrony przed łamaniem praw i wolności zawartych w Konstytucji. Istotny jest sposób zgłaszana skargi, by była rozpatrzona. Zażalenie może złożyć obywatel oraz osoby nie posiadające obywatelstwa.

Konstytucja 0 Comments

Kiedy ogłasza się żałobę narodową?

Głównym powodem ogłoszenia żałoby narodowej jest masowe wydarzenie, w wyniku którego śmierć ponieśli obywatele Polski. O jej wprowadzeniu decyduje Prezydent kraju, który wydaje oświadczenie do wiadomości publicznej. Do tej pory

Konstytucja 0 Comments

Jak wybierany jest Prezydent w Polsce?

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jest wybierany na podstawie demokratycznych i tajnych wyborów (organizowane w terminach wyznaczonych przez Premiera), gdzie głosującymi są obywatele. Każdy może oddać tylko jeden głos. Kadencja prezydenta trwa

Konstytucja 0 Comments

Zasady działania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Oprócz Konstytucji i ogólnie pojętego prawa każdego państwa także Unia Europejska dba o przestrzeganie wszystkich zasad i norm etycznych. Aby usprawnić działanie instytucji za to odpowiedzialnych powołano Europejski Trybunał Praw

Konstytucja 0 Comments

Zrzeczenie się obywatelstwa

Za obywatela konkretnego kraju uważa się osobę, której rodzice posiadają obywatelstwo lub chociaż jedno z nich. Wówczas dziecko urodzone na terytorium wybranego kraju uważane jest za jego mieszkańca. Czasami jednak

Konstytucja 0 Comments

Kto zasiada w Trybunale Konstytucyjnym?

Władza sądownicza w Polsce dzieli się na dwie kategorie: sądy i trybunały. W drugim przypadku jest to jedynie Trybunał Konstytucyjny oraz Trybunał Stanu. Rozpatrują one szczególne sytuacje, które nie mogą

Konstytucja 0 Comments

Czym zajmuje się władza sądownicza w Polsce?

W Polsce funkcjonuje trójpodział władzy: na wykonawczą ustawodawczą i sądowniczą. Każda z nich ma bardzo ważne funkcje do spełnienia w państwie i w dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie prawidłowe działanie