Pomoc materialna dla młodych niezdolnych do pracy

Pomoc materialna dla młodych niezdolnych do pracy

Renta socjalna to comiesięczne dochody pieniężne oferowane przez państwo dla osób, które w młodym wieku utraciły zdolność do wykonywania pracy. Ma na celu umożliwienie sprawnego funkcjonowania tym, którzy nie maja możliwości samodzielnego zarobkowania.

Omawiane świadczenie jest uregulowane prawnie w Ustawie z dnia 27 czerwca 2003 roku. W owym prawie odnajdziemy informacje, w jaki sposób możemy uzyskać rentę. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku otrzymamy pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości przyznanego świadczenia i dacie jego wypłacania. Obecnie renty socjalne przyznawane są terminowo. Długość pobieranego świadczenia jest ściśle związana z ważnością zaświadczenia o niepełnosprawności wystawionego przez lekarza.

Ubiegać się o rentę socjalną na terenie Polski mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie będące fizycznymi mieszkańcami tego kraju, cudzoziemcy mający pozwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub nieoznaczony lub osoby będące uchodźcami. Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy mogą także uzyskać osoby przebywające na terenie RP pochodzące z krajów Unii Europejskiej bądź państw będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Ważny jest fakt, iż świadczenie przysługuje także członkom rodzin niepełnosprawnych legalnie przebywającym na terenie Rzeczpospolitej.

Prawo do świadczenia socjalnego mają osoby, które ukończyły 18. rok życia i posiadają zaświadczenie lekarskie o całkowitej niezdolności do pracy. Przy czym niezdolność do pracy mogła zaistnieć przed uzyskaniem pełnoletniości, w trakcie nauki do ukończenia 25. roku życia bez względu na tryb nauki i rodzaju szkoły (publiczna lub prywatna). Rentę socjalną mogą uzyskać osoby powyżej 25. roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki na studiach doktoranckich czy aspirantury naukowej.

Obowiązująca ustawa o przyznawaniu renty socjalnej mówi, że jedynie spadek sprawności fizycznej musi nastąpić w wyżej określonych okresach. Całkowita niezdolności do pracy będąca wynikiem zdarzeń z przeszłości, może ujawnić się w okresie późniejszym.

W trakcie starania się o orzeczenie potwierdzające naszą niezdolność do pracy musimy udać się na badanie wykonywane przez lekarza orzecznika ZUS. Zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność zawiera m.in. ocenę i stopień niezdolności do pracy, datę powstania i trwałość niemożliwości podjęcia pracy. Dokument wystawiony przez lekarza orzecznika ZUS jest niezbędny do złożenia wniosku w sprawie otrzymania renty socjalnej.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wszystko na temat renty socjalnej w 2013 roku

Renta socjalna przysługuje osobom niezdolnym do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Stawka renty socjalnej obecnie wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jest to świadczenie, które przysługuje osobom

Renta a dodatkowe świadczenia

Renta przyznawana jest osobom, które na skutek problemów zdrowotnych nie mogą podjąć pracy. Wysokość renty często pozostawia wiele do życzenia. Istnieje kilka sposobów na uzyskanie dodatkowych świadczeń. Jakie ulgi i

Renty 0 Comments

Wszystko o rencie hipotecznej

Renta hipoteczna to coraz częstsza praktyka, szczególnie wśród osób starszych, które nie mają najbliższej rodziny i są zdane same na siebie. Na czym polega przyznawanie renty hipotecznej i kto może

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply