Alimenty – kto płaci?

Alimenty – kto płaci?

Płacenie alimentów spoczywa na rodzicach, których obowiązkiem jest zapewnienie środków utrzymania i wychowania dzieci. Powinność tą może też przejąć rodzeństwo rozwiedzionego małżonka lub małżonki.

Obowiązek alimentacyjny dotyczy krewnych w linii prostej, czyli wstępnych – rodziców lub dziadków oraz zstępnych czyli dzieci lub wnuków. Jest on w głównej mierze więzach krwi jednak dotyczy też dzieci adoptowanych lub przysposobionych a nawet bliskich rodziców adopcyjnych.

Matka dziecka pozamałżeńskiego może ubiegać się od ojca dziecka alimentów szczególnych. Kwota alimentów szczególnych ma pokryć wydatki związane z ciążą, porodem i trzymiesięcznym okresem po porodzie a w przypadku ciężkiej choroby dziecka, matka ma prawo ubiegać się o wypłacanie alimentów przez dłuższy okres niż trzy miesiące.

Zobowiązanie alimentacyjne może też obejmować powinowatych czyli osób związanych z krewnymi drugiego małżonka. Więzi te powstają w przypadku rodziców męża i żony czyli teściów a także ich rodzeństwa czyli szwagrów lub dzieci małżonka czyli pasierbów. W przypadku powinowactwa koszty alimentów ponosi macocha lub ojczym. Gdy małżeństwo ustanie powinowactwo trwa nadal

Innym rodzajem alimentów są alimenty między małżonkami. Zaspokajanie potrzeb rodziny jest jednym z obowiązków małżonków. Gdy jedno z nich jest niezdolne do pracy bądź zajmuje się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci ma on prawo ubiegać się o otrzymanie środków na zaspokajanie własnych potrzeb od drugiego z małżonków. Taki obowiązek istnieje również wówczas, gdy małżonkowie pozostają w separacji, a ich dzieci usamodzielniły się lub w ogóle ich nie posiadają. Obowiązek alimentacyjny jest również wtedy, gdy małżonkowie rozwiedli się, małżeństwo zostało anulowane lub są w separacji.

Osobami zarówno zobowiązanymi jak i uprawnionymi do alimentów są:

– krewni w linii prostej i rodzeństwo zarówno rodzone i przyrodnie

– dzieci z rodzin adopcyjnych, ponieważ w wyniku przysposobienia skutki pomiędzy adoptowanym dzieckiem i rodzicami, którzy je zaadoptowali są takie same, jak między rodzicami i dzieckiem biologicznym,

– powinowaci w przypadku domagania się alimentów dla pasierba przez ojczyma lub macochę,

– małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa, aby zaspokoić potrzeby utrzymania oraz po ustaniu małżeństwa w wyniku rozwodu.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Rozwody 2 komentarze

Ile obecnie kosztują sprawy rozwodowe?

Każda sprawa rozwodowa zmierza do określenia lub podziału odpowiedzialności za rozpad związku małżeńskiego. Dodatkowo sąd dołącza opinię, kto pokryje koszty sądowe i w jakiej wysokości. Co wpływa na końcową sumę

Małżeństwo 1Comments

Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Każdy rozwód prowadzi do określenia lub podziału winy za trwały rozkład małżeństwa. Dodatkowo sąd określa, kto powinien uregulować opłaty sądowe i w jakiej kwocie. Co składa się na końcową sumę

Rozwody 1Comments

Czym jest intercyza?

Intercyza (inaczej: umowa majątkowa małżeńska) spisywana jest jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, aby ustalić podział dóbr i mienia posiadanego przez obie strony przed ślubem. Celem jest uregulowanie kwestii finansów i

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 10:57 Reply
    Alimenty powinni płacić przede wszystkim rodzice, którzy zdecydowali się na dziecko i nikt inny.

Leave a Reply