Wszystko co powinniśmy wiedzieć o sądach polubownych

Wszystko co powinniśmy wiedzieć o sądach polubownych

Sąd polubowny jest sądem niepaństwowym, wydającym wyroki w sprawach cywilnoprawnych takich jak: prawa majątkowe i prawa niemajątkowe z wyjątkiem sporów o alimenty.

Zapis na sąd polubowny, określany także jako umowa przedprocesowa, stanowi podstawę do wszczęcia postępowania polubownego. Aby umowa miała wartość prawną powinna określać przedmiot sporu oraz podstawę prawną, na podstawie której wnosimy o sprawę w sądzie polubownym. Wartości prawnej nie posiadają postanowienia naruszające zasadę równości tj. uprawniające tylko jedną ze stron do złożenia zapisu na sąd polubowny. Samo złożenie umowy procesowej może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.

Najczęściej w skład sądu polubownego wchodzi trzech arbitrów. Istnieje jednak możliwość określenia ich liczby przez strony postępowania. Za arbitra uważa się osobę fizyczną mającą pełny zakres czynności prawnych oraz niebędącą aktywnym sędzią.

Przed rozpoczęciem postępowania w sądzie polubownym strony mogą ustalić zasady i tryb rozprawy. W przypadku braku jednomyślnej decyzji sąd prowadzi sprawę zgodnie z własnym uznaniem bez konieczności stosowania przepisów o postępowaniu sądowym.

Obie strony sporu mają te same prawa do wysłuchania i przedstawienia swoich racji wraz z okazaniem dowodów. W przypadku zgody stron, co do charakteru prowadzonego procesu, za dzień jego rozpoczęcia uznaje się datę dostarczenia pozwanemu pisma o rozstrzygnięcie sprawy przez wyżej wymieniony sąd. Następnie powód wnosi pozew, do którego powinien ustosunkować się pozwany.

Wyrok sądu polubownego zapada większością głosów. Decyzja sporządzana jest na piśmie i podpisywana przez wszystkich arbitrów biorących udział o procesie. Wydany wyrok ma moc prawną, podobnie jak orzeczenia sądu powszechnego, po stwierdzeniu możliwości ich wprowadzenia w życie przez sąd.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Jakie obowiązki ma PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) została wprowadzona trzy lata temu na wyraźną prośbę ONZ we wszystkich krajach UE. Posługuje się kodami do określania różnych przedsiębiorstw. Po co utworzono PKD? Czym się

Wiadomości 0 Comments

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego może wcale nie przyspieszyć procedur

Konieczność doręczenia pozwu przez komornika i koniec z tzw. fikcją doręczeń, postępowania przygotowawcze przed procesem cywilnym i odrębne, szybkie postępowania w sprawach gospodarczych – to kluczowe zmiany wprowadzone w dużej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Jak ocenia

Wiadomości 2 komentarze

Jak wybrać najlepszy kurs księgowy

Zawód księgowego jest bardzo wymagający. To nie tylko duża odpowiedzialność przy rozliczaniu firmy, ale też potrzeba nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Stale zmieniające się przepisy wymagają korzystania z różnego rodzaju dostępnych

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!