Wszystko co powinniśmy wiedzieć o sądach polubownych

Wszystko co powinniśmy wiedzieć o sądach polubownych

Sąd polubowny jest sądem niepaństwowym, wydającym wyroki w sprawach cywilnoprawnych takich jak: prawa majątkowe i prawa niemajątkowe z wyjątkiem sporów o alimenty.

Zapis na sąd polubowny, określany także jako umowa przedprocesowa, stanowi podstawę do wszczęcia postępowania polubownego. Aby umowa miała wartość prawną powinna określać przedmiot sporu oraz podstawę prawną, na podstawie której wnosimy o sprawę w sądzie polubownym. Wartości prawnej nie posiadają postanowienia naruszające zasadę równości tj. uprawniające tylko jedną ze stron do złożenia zapisu na sąd polubowny. Samo złożenie umowy procesowej może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.

Najczęściej w skład sądu polubownego wchodzi trzech arbitrów. Istnieje jednak możliwość określenia ich liczby przez strony postępowania. Za arbitra uważa się osobę fizyczną mającą pełny zakres czynności prawnych oraz niebędącą aktywnym sędzią.

Przed rozpoczęciem postępowania w sądzie polubownym strony mogą ustalić zasady i tryb rozprawy. W przypadku braku jednomyślnej decyzji sąd prowadzi sprawę zgodnie z własnym uznaniem bez konieczności stosowania przepisów o postępowaniu sądowym.

Obie strony sporu mają te same prawa do wysłuchania i przedstawienia swoich racji wraz z okazaniem dowodów. W przypadku zgody stron, co do charakteru prowadzonego procesu, za dzień jego rozpoczęcia uznaje się datę dostarczenia pozwanemu pisma o rozstrzygnięcie sprawy przez wyżej wymieniony sąd. Następnie powód wnosi pozew, do którego powinien ustosunkować się pozwany.

Wyrok sądu polubownego zapada większością głosów. Decyzja sporządzana jest na piśmie i podpisywana przez wszystkich arbitrów biorących udział o procesie. Wydany wyrok ma moc prawną, podobnie jak orzeczenia sądu powszechnego, po stwierdzeniu możliwości ich wprowadzenia w życie przez sąd.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Czy notariusz może się promować?

Zawód notariusza kojarzy się z wieloma zobowiązaniami i poważnymi decyzjami. Oprócz zwyczajnych, codziennych powinności zawodowych trzeba przestrzegać ustaw i funkcjonować w zgodzie z prawem. Dodatkowym utrudnieniem jest kompletny zakaz stosowania

Wiadomości 1Comments

Długowieczność jest super, ale nie dla portfela

Żyjemy coraz dłużej i powinniśmy się z tego cieszyć. Poza oczywistymi plusami, długowieczność ma też słabsze strony. Podstawową jest to, z czego to dłuższe życie będziemy finansować. Możliwości jest kilka,

Wiadomości 0 Comments

Połączenie spółek – na czym polega i jaki jest ich rezultat?

Rozwój działalności biznesowej nierzadko wymusza podejmowanie przez przedsiębiorców pewnych działań, które mają na celu zdobycie lepszej pozycji na rynku lub zmaksymalizowanie zysku. Z punktu widzenia prawa handlowego połączenie spółek to

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply