Jakie warunki trzeba spełnić, aby być starostą?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby być starostą?

Warunki, które muszą być spełnione, aby zostać starosta, zawarte zostały w ustawie o pracownikach samorządowych. Starosta powoływany jest przez radę powiatu w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów.

Wszyscy członkowie zarządu powiatu są zatrudniani na tych stanowiskach na zasadzie wyboru. Starosta jest przewodniczącym zarządu i do jego obowiązków należy organizowanie pracy zarządu i starostwa powiatowego, kierowanie aktualnymi sprawami powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz.

Aby zostać starostą, trzeba spełnić następujące warunki:

– być obywatelem polskim;

– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

– korzystać z pełni praw publicznych;

– posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonej pracy;

– nie była skazana za przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu.

Zgodnie z przepisami, nie można łączyć członkowstwa w zarządzie powiatu i innego członkostwa w zarządzie samorządu terytorialnego, posiadaczem mandatu senatora lub posła lub pracownikiem administracji publicznej.

Wszyscy członkowie zarządu powiatu są wybierani przez jej radę w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów. Jeśli zarząd nie zostanie wybrany przez radę w wyznaczonym terminie, ulega ona rozwiązaniu oraz przeprowadzone zostają wybory przedterminowe.

Wniosek o odwołanie starosty powinien być wniesiony na piśmie i uzasadniać powód odwołania. Starosta może zostać odwołany na wniosek co najmniej ¼ składu zarządu oraz, w przypadku, gdy rada udzieli zarządowi absolutorium. Odwołanie starosty lub złożenie rezygnacji jest łączone z odwołaniem lub złożeniem rezygnacji przez cały zarząd.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

About author

Może to Ci się spodoba

Powiat 0 Comments

Gdzie po kartę wędkarską?

Jednym z zadań starostwa jest wydawanie karty wędkarskiej. Aby ją otrzymać wnioskodawca powinien posiadać podstawowe informacje o sposobach i metodach połowu oraz wiadomości teoretyczne na temat łowienia. Egzamin zwykle jest

Powiat 0 Comments

Jakie zadania ma PCPR?

PCPR to powstała na wniosek powiatu organizacja, która rozporządza sprawami społecznymi podległego rejonu. Zadania Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie są normowane przez ustawę sprzed 9 lat. Jakie są inne obowiązki tej

Powiat 0 Comments

Czy warto budować biuro rady?

W dużych jednostkach samorządowych funkcjonuje biuro rady. Wykonuje wiele obowiązków należących do sekretariatu oraz wyręcza pracowników gminnych lub miejskich w realizacji podstawowych celów. Czym konkretnie trudni się biuro rady? Czy

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Bądź pierwszy! comment this post!

Zostaw odpowiedź