Wszystko na temat renty socjalnej w 2013 roku

Dodano: 14.06.2013

Renta socjalna przysługuje osobom niezdolnym do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Stawka renty socjalnej obecnie wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jest to świadczenie, które przysługuje osobom pełnoletnim z powodu całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Rentę socjalna wypłaca właściwa dla danego okręgu jednostka ZUS. Prawo do renty jest przyznawane na podstawie wniosku biegającego się lub jego przedstawiciela ustawowego a także kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Prawo do renty socjalnej przysługuje:

– obywatelom polskim zamieszkującym i przebywającym na terytorium kraju,

– obcokrajowcom przebywającym i zamieszkującym na terenie Polski i dysponującym zezwoleniem na osiedlenie się lub zamieszkaniem na czas określony, długotrwała rezydentura, status uchodźcy,

– obywatelom państw Unii Europejskiej, państw Członkowskich EFTA, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają na terenie Polski oraz członkom ich rodziny posiadających prawo pobytu na terenie kraju.

Renta socjalna przysługuje osobom, które osiągnęły wiek pełnoletniości a naruszenie sprawności powstało przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie edukacji w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 265 roku życia lub w trakcie aspirantury naukowej lub studiów doktoranckich.

Są dwa rodzaje renty socjalnej:

– stała, gdy niezdolność do pracy ma charakter trwały,

– okresowa, gdy całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Okres i stopień niezdolności do pracy ustala komisja lekarska lub lekarz orzecznik ZUS.

Renta socjalna nie przysługuje osobom, które:

– pobierają świadczenia rentowe z instytucji zagranicznych a także osobom, którym przysługuje prawo do zasiłku przedemerytalnego,

– są posiadaczami lub współwłaścicielami obszaru rolnego o powierzchni przekraczającej 5 hektarów,

– jest tymczasowo aresztowana lub kresowo pozbawiona wolności,

– która pobiera rentę rodzinną przekraczającą 200% wartości najniższej renty socjalnej.

Renta socjalna ulega waloryzacji w trybie i na zasadach ustalonych przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, dokonywana przez organ emerytalno-rentowy lub jednostkę organizacyjną ZUS. Od renty odprowadzany jest podatek dochodowy i zaliczka na ubezpieczenie zdrowotne.

Renta socjalna ulega zawieszeniu w miesiącu, w którym osoba osiągnęła przychody przekraczające 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie renty ma miejsce także, gdy osoba uzyskuje przychody z tytułu pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej lub pobiera zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie lub chorobowe. Renta jest zawieszona również wówczas, gdy uzyskiwane są przychody za działalność twórczą i artystyczną, najem lub dzierżawę.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>