Wszystko na temat renty socjalnej w 2013 roku

Wszystko na temat renty socjalnej w 2013 roku

Renta socjalna przysługuje osobom niezdolnym do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Stawka renty socjalnej obecnie wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jest to świadczenie, które przysługuje osobom pełnoletnim z powodu całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Rentę socjalna wypłaca właściwa dla danego okręgu jednostka ZUS. Prawo do renty jest przyznawane na podstawie wniosku biegającego się lub jego przedstawiciela ustawowego a także kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Prawo do renty socjalnej przysługuje:

– obywatelom polskim zamieszkującym i przebywającym na terytorium kraju,

– obcokrajowcom przebywającym i zamieszkującym na terenie Polski i dysponującym zezwoleniem na osiedlenie się lub zamieszkaniem na czas określony, długotrwała rezydentura, status uchodźcy,

– obywatelom państw Unii Europejskiej, państw Członkowskich EFTA, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają na terenie Polski oraz członkom ich rodziny posiadających prawo pobytu na terenie kraju.

Renta socjalna przysługuje osobom, które osiągnęły wiek pełnoletniości a naruszenie sprawności powstało przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie edukacji w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 265 roku życia lub w trakcie aspirantury naukowej lub studiów doktoranckich.

Są dwa rodzaje renty socjalnej:

– stała, gdy niezdolność do pracy ma charakter trwały,

– okresowa, gdy całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Okres i stopień niezdolności do pracy ustala komisja lekarska lub lekarz orzecznik ZUS.

Renta socjalna nie przysługuje osobom, które:

– pobierają świadczenia rentowe z instytucji zagranicznych a także osobom, którym przysługuje prawo do zasiłku przedemerytalnego,

– są posiadaczami lub współwłaścicielami obszaru rolnego o powierzchni przekraczającej 5 hektarów,

– jest tymczasowo aresztowana lub kresowo pozbawiona wolności,

– która pobiera rentę rodzinną przekraczającą 200% wartości najniższej renty socjalnej.

Renta socjalna ulega waloryzacji w trybie i na zasadach ustalonych przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, dokonywana przez organ emerytalno-rentowy lub jednostkę organizacyjną ZUS. Od renty odprowadzany jest podatek dochodowy i zaliczka na ubezpieczenie zdrowotne.

Renta socjalna ulega zawieszeniu w miesiącu, w którym osoba osiągnęła przychody przekraczające 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie renty ma miejsce także, gdy osoba uzyskuje przychody z tytułu pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej lub pobiera zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie lub chorobowe. Renta jest zawieszona również wówczas, gdy uzyskiwane są przychody za działalność twórczą i artystyczną, najem lub dzierżawę.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Renta a dodatkowe świadczenia

Renta przyznawana jest osobom, które na skutek problemów zdrowotnych nie mogą podjąć pracy. Wysokość renty często pozostawia wiele do życzenia. Istnieje kilka sposobów na uzyskanie dodatkowych świadczeń. Jakie ulgi i

Pomoc materialna dla młodych niezdolnych do pracy

Renta socjalna to comiesięczne dochody pieniężne oferowane przez państwo dla osób, które w młodym wieku utraciły zdolność do wykonywania pracy. Ma na celu umożliwienie sprawnego funkcjonowania tym, którzy nie maja

Renty 1Comments

Świadczenia rentowe w Wielkiej Brytanii

Pracownicy wykonujący swoje obowiązki na terenie Wielkiej Brytanii mogą liczyć na renty z tytułu niezdolności do pracy, renty chorobowe oraz renty wypadkowe. Osoby posiadające obywatelstwo polskie pracujące na wyspach brytyjskich

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!